Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Metalowiec Rzeszów

ul. Dąbrowskiego 87 35-040 Rzeszów

Tel: 178540656
Fax: 178540656

www.metalowiec.ipr.pl

Email: metalowiec.rz@interia.pl

REGULAMIN

 1. Pomieszczenia mieszkalne zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
 2. Doba noclegwa zaczyna o godzinie 11:00 i kończy o 10:00 dnia następnego.
 3. Najemca pokoju zwany dalej "klientem" może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 7:00 do 11:00 rano w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
 4. Klient, który wynajął pokój w godzinach od 2.00 do 7.00 w ramach jednej doby może korzystać z pokoju przez 12 godzin. Nie dotyczy osób, które wcześniej dokonały rezerwacji oraz sytuacji, kiedy wszystkie pokoje danego rodzaju są zarezerwowane na kolejną dobę noclegową.
 5. Klient,  który nie opuścił pokoju do 10:00 obowiązany jest zapłacić za następna dobę.
 6. Najmując pokój klient określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, klient powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże wynajmującego.
 8. Recepcja nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub z innych przyczyn związanych z funkcjonowaniem "Metalowca".
 9. W pokoju jednoosobowym nie może mieszkać i być zameldowana więcej niż jedna osoba (odpowiednio w przypadku pokoju 2,3,4,5-osobowego).
 10. Osoby wynajmujące pokój zobowiązane są okazania dokumentu tożsamości na recepcji w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającegotożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka). Osoby niepełnoletnie meldujemy wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 11. Odpłatność za pokój pobierana jest z góry w formie gotówki. Przed uiszczeniem opłaty klient ma prawo obejrzeć pokój przez siebie wybrany. Należność za poszczególne pokoje określa cennik. Pokoje wynajmowane są "w  całości", nie ma możliwości wynajęcia miejsca noclegowego.
 12. Klient ma prawo zrezygnować z pokoju jedynie w przypadku nieskorzystania z pokoju. W tym przypadku zwracana jest należność za pokój. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najem pokoju przez klienta trwał dłużej niż 30 minut.
 13. Kierownictwo lub pracownik za zgodą kierownika ma prawo usunąć klienta z obiektu przed zakończeniem doby noclegowej w przypadku naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy klient narusza porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu klienta o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 14. Kierownik i pracownicy  zobowiązani są zapewnić warunki do pełnego wypoczynku klienta, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody klienta jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
 15. Kierownik i pracownicy zobowiązani są:
  Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku na terenie obiektu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
  Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie klienta następujących usług:
  • budzenia o określonej godzinie,
  • przyjmowania bagażu na przechowanie (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych i pieniędzy) do godz. 18.00 dnia, w którym klient opuścił pokój,
  • zapewnienia warunków do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowania tajemnicy o pobycie klienta,
  • zapewnienia sprawności urządzeń technicznych.
 16. Klient nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 17. Osoby odwiedzające klientów mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 07:00 do 22:00 i zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości pracownikowi recepcji. Pracownik i kierownictwo "Metalowca" mogą bez podania przyczyny odmówić lub skrócić pobyt osoby odwiedzającej gościa zameldowanego w "Metalowcu w każdej chwili. Jeśli zaistnieje taka potrzeba mogą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunąć taką osobę z terenu "Metalowca"
 18. Osoby odwiedzające gości zameldowanych w "Metalowcu" muszą być pełnoletnie
 19. Na terenie obiektu należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do 06:00 rano dnia następnego. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej przez klienta oraz braku reakcji na ostrzeżenia pracowników, obsługa ma prawo ukarać klienta karą pieniężną w wysokości 300 zł.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 21. Przy każdorazowym opuszczeniu obiektu klucz do pokoju, należy pozostawić w recepcji.
 22. W przypadku braku odwołania rezerwacji klient, który dokonał rezerwacji może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu pokoju.
 23. Klient ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 24. Klient wynajmujący pokój zawiera w sposób zwyczajowy umowę najmu pokoju a wraz z jego wyposażeniem. Wyposażenie pokoju nie obejmuje odbiorników telewizyjnych. W przypadku wynajmu pokoju z telewizorem klient Metalowca zawiera jednocześnie umowę z właścicielem odbiorników w sposób zwyczajowy w celu prywatnego odbioru programów telewizyjnych. Użyczenie jest bezpłatne.
 25. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. W przypadku niezastosowania się do tego zakazu, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za najem pokoju na kolejną dobę po opuszczeniu pokoju, w celu przewietrzenia pokoju.
 26. Pracownik ma obowiązek sprawdzić pokój w momencie, gdy klient opuszcza pokój.
 27. Pracownik recepcji może odmówić przyjęcia klienta, który mieszkając wcześniej naruszył regulamin wyrządzając szkodę na mieniu stanowiącym wyposażenie obiektu albo szkodę innym klientom, pracownikom lub innym osobom przebywającym na terenie "Metalowca".
 28. Kierownictwo i pracownicy "Metalowca" nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia klienta znajdującego się na terenie obiektu jak również samochodu lub innego pojazdu należącego do klienta.
 29. Obiekt jest monitorowany.
 30. Pobyt w "Metalowcu" z psem, kotem lub innym zwierzęciem, możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiego pobytu, spełnieniu warunków podanych przez pracownika "Metalowca", jest odpłatny i możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez kierownika "Metalowca".
 31. Obiekt jest strzeżony przez firmę ochroniarską.
 32. W momencie wynajmu pokoju każdy klient akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?